VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Hiermee worden kinderen op een speelse manier voorbereid voor de basisschool. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. 

VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

De voordelen van VVE:

 • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
 • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
 • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
 • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

Voor gastouders wordt de begeleiding o.a. als volgt vorm gegeven:

 • Advies over de inrichting en het ontwikkelingsmateriaal
 • Informatie geven over opbrengstgericht werken met jonge kinderen.
 • Advies over differentiëren
 • Advies over de zone van naaste ontwikkeling van het kind.
 • Hulp bij het invullen van de peuterestafette.
 • Hulp bij het maken van een dagschema of weekschema waarin activiteiten aangeboden worden waarbij alle ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd worden.
 • Advies bij problemen in de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Advies en kennisoverdracht omtrent de einddoelen voor peuters
 • Minimaal 1 keer per jaar een scholingsbijeenkomst. Kennis overdracht omtrent de nieuwste ontwikkelingen op VVE gebied.
 • Hulp bij het uitwerken van een thema

Hiernaast kunnen zowel gastouders als ouders altijd bij GOB Spelen is leren terecht voor informatie over VVE en vragen over de ontwikkeling van het jonge kind. Gastouderbureau Spelen is leren zal de coaching op maat aanbieden op verzoek van de gastouder of ouders.

 Kindvolgsysteem
Met het Kindvolgsysteem volgen onze gastouders hoe de kinderen zich ontwikkelen. Wij adviseren de gastouders om de ontwikkeling van het jonge kind duidelijk in beeld te brengen door onderstaande observatie-instrumenten te gebruiken:

 • Observatielijst ‘Welbevinden GOB Spelen is leren’
 • De peuterestafette
 • Observatielijst ‘Vrije observaties’

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier meer over lezen.

Thematisch werken
Gastouder Spelen is leren adviseert de gastouders om met thema’s te werken. De gastouder bepaalt de invulling en vormgeving van de thema’s. Wij adviseren minimaal 4 thema’s per jaar uit te werken. Dit kunnen seizoensgebonden thema’s zijn. De activiteiten worden gepland per thema in een weekschema.

De volgende ontwikkelingsactiviteiten worden binnen een thema aangeboden:

 • Spelactiviteiten
 • Constructieve en beeldende activiteiten
 • Gespreksactiviteiten
 • Lees- en schrijfactiviteiten
 • Reken- en wiskundige activiteiten

Kinderen van 6-13 jaar

Uiteraard geven wij ook de gastouder advies en begeleiding betreft de ontwikkeling van kinderen van 6 tot 13 jaar. U kunt hierbij denken aan:

 • hulp bij het plannen van activiteiten die verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren
 • advies over leerzame spelletjes/ontwikkelingsmateriaal
 • advies bij problemen in de ontwikkeling van het schoolgaande kind
 • advies over omgaan met niveau verschillen
Call Now Button