Wij zijn op zoek naar ouders die willen deelnemen aan de oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De oudercommissie komt 1 keer per kwartaal bij elkaar voor overleg. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@gobspelenisleren.nl

Call Now Button