CORONA- UPDATE 15 MAART 2020

Beste ouders,

Vanmiddag heeft minister Slob een persconferentie gegeven over de maatregelen die scholen en kinderopvang/gastouderopvang treffen.

Sluiting op last van de overheid is van kracht vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020.
Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen bij uitzondering naar de basisschool en de kinderopvang/gastouderopvang.

Het overzicht van de vitale beroepen kunt u via deze link vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen?fbclid=IwAR2_nQ0UuNlcLU93wIwBaO7M_oC51LyjYigOyUBIyiarIiGHexwFll4-NuQ

De (gastouder)opvang is in principe alleen bedoeld voor kinderen van ouders die beide een vitaal beroep hebben.

Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt. Zie : https://www.boink.info/nieuws/kinderopvang-t/m-6-april-gesloten

Wij begrijpen dat deze maatregelingen veel vragen oproept. Veel vragen gaan over de opvanguren, wij hopen u aankomende week hier meer duidelijkheid over te geven.

Wij blijven de berichtgeving vanuit de overheid nauwgezet volgen.

Met vriendelijke groeten,

Sandy Copijn

Directie Gastouderbureau Spelen is leren

tel: 06-52 44 17 03

 

MAART 2020 NIEUWS CORONAVIRUS:

Beste ouders,

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 5 maart 2020 bereikte ons het bericht dat het coronavirus ook in Almere is vastgesteld bij een inwoner uit Almere. Het virus is niet bij een van onze aangesloten gastouders geconstateerd.

Gastouderbureau Spelen is leren volgt de richtlijnen van het RIVM. Deze kunt u vinden via deze link:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Op dit moment is er geen aanleiding om de gastouderopvang te sluiten. Dit wordt pas gedaan op advies van de GGD.

Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:

·       Mijn gezin is NIET in een gebied waar het virus heerst.

Kinderen die niet in deze gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat kinderen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen.

·       Mijn gezin is WEL in een gebied geweest waar het virus heerst.

Heeft uw kind verkoudheidsklachten of koorts, laat uw kind dan thuisblijven en beperk contact met anderen. Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden, dan zal de gastouder contact met u opnemen om uw kind op te halen van de opvang. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als u of andere gezinsleden:
–  Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
–  En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest  zijn met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Zie de website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden, zal de gastouder handelen zoals er onderling afgesproken is. Het hygiënebeleid van GOB Spelen is leren blijft onverminderd van kracht.

Als u nog vragen heeft over het coronavirus, kunt u gerust contact met ons opnemen of met het RIVM 0800-1351

 

Met vriendelijke groeten,

 

Sandy Copijn

Gastouderbureau Spelen is leren

06-52441703

 

 

Nieuws kinderopvang 
De tarieven kinderopvangtoeslag 2020 zijn definitief:

2020 2019
 Dagopvang € 8,17 € 8,02
 Bso € 7,02 € 6,89
 Gastouderopvang € 6,27 € 6,15

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland

 

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Dit blijkt uit de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. Het is voor het eerst in Nederland dat gelijktijdig in alle kinderopvangtypen de kwaliteit op zo’n grote schaal zal worden gemeten. Bovendien is voor het eerst de kwaliteit gemeten in de gastouderopvang. Dit meldt LKK.

Uit de eerste meting van de LKK (uitgevoerd medio 2017) blijkt dat in alle kinderopvangtypen de emotionele kwaliteit – warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de autonomie –  gemiddeld voldoende tot goed is. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. De educatieve kwaliteit is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden in de gastouderopvang. De peuteropvang biedt de hoogste educatieve kwaliteit.

Er zijn eerste aanwijzingen dat verticale groepen (0 tot 4 jaar) voor zowel peuters als baby’s minder gunstig zijn dan horizontale groepen (0 tot 2 en 2 tot 4 jaar). In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang. In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering de minste aandacht.

De kwaliteit van de kinderopvang komt in grote lijnen overeen met de kwaliteit van de voorgaande kwaliteitsmetingen en toont een stabiel beeld over de jaren heen. Voor de buitenschoolse opvang laten de huidige resultaten een iets lagere kwaliteit zien in vergelijking met voorgaande metingen in 2012. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang steekt overwegend gunstig af bij die in andere landen.

De kinderopvangsector is bezig met een belangrijke transformatie. Van de kinderopvang wordt meer en meer verwacht dat ze als een volwaardige pedagogische en ontwikkelingsgerichte voorziening functioneert. Het consortium LKK hoopt dat de onderzoeksresultaten een positieve bijdrage leveren aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de kinderopvangsector. Naar verwachting worden in de komende jaren vanuit de LKK handzame producten en diensten ontwikkeld en beschikbaar gesteld ter bevordering van de kwaliteit van de kinderopvangsector.

download het rapport op onze online leden omgeving

Bron: Redactie Nationale Onderwijsgids


Brandbrief vanwege bezuinigingen op voorschool

Gemeenten, scholen en ouders maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. De komende jaren gaat er minder geld naar onderwijs aan peuters die risico lopen op een leerachterstand.

In de grote steden en bij de belangrijkste organisaties voor basisonderwijs en kinderopvang zijn ze daar niet blij mee. Want minder geld betekent minder hulp voor kinderen met een achterstand, schrijven ze in een brandbrief aan staatssecretaris Dekker.

In de brief wordt Dekker gevraagd de bezuiniging ongedaan te maken en zelfs meer geld vrij te maken om achterstand in het onderwijs aan te pakken.

Leerachterstanden

Het ministerie van Onderwijs heeft al gereageerd op de brandbrief en zegt dat er in 2018 minder geld nodig is omdat er dan minder kinderen met een leerachterstand zijn. Daardoor wordt er voor elk kind met een risico op een leerachterstand nog altijd evenveel geld uitgetrokken als voorheen.

Volgens het ministerie blijft het belangrijk om eventuele leerachterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken, zodat zoveel mogelijk kinderen gelijke kansen hebben op school.

Nut

Overigens zijn deskundigen het niet eens over het nut van de voorschool. Zo zouden kinderen volgens hoogleraar Ruben Fukkink een achterstand niet inhalen met educatieve programma’s, en zou de voorschool dus geen toegevoegde waarde hebben.

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het Kohnstamm Instituut zou de voorschool juist wel zin hebben. Zo zou de woordenschat van peuters erdoor verbeteren.

Bron:nos.nl


Ouders ontvangen hogere kinderopvangtoeslag

In 2016 krijgen ouders voor het eerste en tweede kind een hogere toeslag voor de kinderopvang.

Dit kan voor werkende ouders met twee kinderen ruim 100 euro per maand schelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gezin waarbij één ouder 40 uur per week werkt en de ander 24 uur. De kinderen in dit rekenvoorbeeld gaan drie hele dagen naar de opvang.

Ouders met een laag inkomen krijgen in 2016 maximaal 94 procent van de kosten voor kinderopvang vergoed. Daarnaast stijgen de maximale uurtarieven voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in 2016 met 0,7 procent.

Bron: nu.nl


 

Verbetering kwaliteit gastouders kinderopvang

Het kabinet wil de kwaliteit van individuele gastouders in de kinderopvang verbeteren door verdergaande professionalisering. In het najaar van 2016 komt het kabinet met een integraal plan over gastouderschap waarin dit voorstel verder wordt uitgewerkt.

Dit staat in de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naast deze kwaliteitsverbetering van de gastouders kijkt het kabinet ook naar de arbeidsrechtelijke positie van gastouders. Zo wil het kabinet verkennen of op termijn de opvang door familieleden uitgezonderd moet worden van de wet kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Met de opvang door grootouders is naar verwachting structureel 75 miljoen euro gemoeid. Deze middelen zouden dan kunnen worden ingezet voor het versterken van de kwaliteit van de professionele gastouderschap.

De kwaliteit van de gastouderopvang is door wijzigingen in regelgeving en toezicht sinds 2010 op een minimumniveau gegarandeerd. Echter, Nederland zit met de kwaliteit en begeleiding van gastouders internationaal in de middenmoot. Ten aanzien van de begeleiding van gastouders ligt Nederland achter. Daarom komt het kabinet, in overleg met veldpartijen, met extra maatregelen om dit te verbeteren.

Uit de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ blijkt dat de kinderopvangtoeslag behoorlijk doelmatig is en vrij effectief de arbeidsparticipatie stimuleert. Mensen met lage inkomens maken in verhouding minder gebruik van de kinderopvang. Minister Asscher vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van kinderopvang, zodat beide partners aan het werk kunnen. Daarom gaat het ministerie onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Bron: rijksoverheid.nl


MODELRAPPORTEN KINDEROPVANG AANGEPAST DOOR MINISTERIE 

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft de modelrapporten voor de peuterspeelzaal, gastouderbureau, gastouder, dagopvang en buitenschoolse opvang aangepast. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde veldinstrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Deze rapporten geven een overzicht van de getoetste eisen en geven hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het ‘Overzicht bevindingen’ staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectie-domein samengevat en in ‘Het inspectie-onderzoek’ staan ze per inspectie-item uitgewerkt.

Het modelrapport voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen is ingedeeld in zes domeinen: kinderopvang in de zin van de Wet Kinderopvang, pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en ouderrecht. Alleen het modelrapport van gastouders wijkt wat af. Zo worden de rechten van ouders voor een groot deel geregeld bij de gastouderbureaus waar zij onder vallen en worden gastouderbureaus nog getoetst op hun kwaliteit en op het onderdeel accommodatie en inrichting.

Bron: nationaleonderwijsgids.nl

 

error: Content is protected !!